Přihlásit

Podmínky používání služby Timoty

Jsme Timoty s.r.o., IČO 180 45 782, se sídlem Pobřežní 249/46, Praha 8 – Karlín, 180 00, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 380666 a provozujeme aplikaci Timoty (dále „služba“ nebo „Timoty“).

Službu poskytujeme pomocí webového rozhraní dostupného na https://go.timoty.io a naší aplikace. Naše služba je určená pro podnikatele.

Na základě vaší registrace do Timoty mezi sebou uzavíráme smlouvu o poskytování služeb, její součástí jsou i tyto podmínky. Pokud si spolu domluvíme něco odchylně od těchto podmínek, bude mít naše dohoda přednost.

1. Aktivace služby

 1. Naši službu poskytujeme podnikatelům. Pokud chcete využívat službu jako fyzická osoba, souhlasem s těmito podmínkami stvrzujete, že ji budete využívat v souladu s jejím zamýšleným účelem – pro vaše obchodní, podnikatelské účely – tedy nikoliv jako spotřebitel.
 2. Službu vám poskytneme na základě vámi provedené registrace, tedy vytvoření účtu. 
 3. V momentě aktivace služby je mezi námi uzavřena smlouva. Vyhrazujeme si ale právo odmítnout nebo zrušit vaši registraci, zejména z důvodu nesplnění registračních podmínek nebo pro porušení těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů.
 4. Při registraci do účtu musíte uvádět správně a pravdivě veškeré údaje a při jakékoliv jejich změně je aktualizovat. Vámi uvedené údaje považujeme za správné.
 5. Pokud dojde ke vzniku pochybností o tom, kdo je smluvní stranou (objednatelem), a tedy čí jsou data do Timoty vložená, má se za smluvní stranu podnikatel, z jehož platebního účtu byla služba uhrazena.

2. Rozsah používání Timoty

 1. V naší aplikaci si můžete založit účet pro společnost nebo si můžete založit uživatelský účet, který můžete ke společnostem přiřazovat.
 2. Službu a její funkcionality můžeme bez předchozího upozornění, zejména s ohledem na rozvoj služeb, upravovat a měnit. Pokud některé funkce v budoucnu nově zpoplatníme (nebo změníme jejich cenu), budeme vás o tom informovat. Pokud nebudete s výší ceny souhlasit, máte právo službu vypovědět.
 3. Pro používání Timoty vám udělujeme nevýhradní licenční oprávnění k užívání, ale jen v rozsahu, který je nezbytný pro vaše užívání služby v souladu se smlouvou a obchodními podmínkami. Oprávnění je na období, po které máte službu zaplacenou.

3. Zakázané použití Timoty

 1. Timoty nemůžete využívat pro jiné účely, než které jsme stanovili, zejména ne pro protiprávní nebo konkurenční účely. Pokud budete Timoty využívat pro získání konkurenční výhody (například využijete jedinečné principy, na kterých je aplikace Timoty postavena), budete porušovat naše autorská práva a tyto podmínky, také může jít o nekalou soutěž.
 2. Pokud vám k tomu nedáme písemný pokyn, kromě využívání podstaty služby nesmíte k Timoty přistupovat žádnými automatickými nástroji (např. používat boty, softwary a jiné podobné nástroje k tomuto účelu směřující). Zakázáno je také jakkoliv zasahovat do běžného provozu služby, a to vč. jakýchkoliv útoků, změn TCP/IP protokolů nebo úmyslných přenosů nadměrného objemu dat, které mohou nadměrně zatížit infrastrukturu naší služby. 
 3. Zakazujeme šíření jakýchkoliv virů nebo vyvíjení jiné protiprávní činnosti.
 4. Také zakazujeme provádění penetračních testů nebo analýz zranitelnosti softwarových nebo jiných našich služeb. Zakazujeme chování, které ohrožuje nebo omezuje nebo má jiný negativní vliv na stabilitu a dostupnost naší služby.
 5. Pokud nám během využívání naší služby poskytujete jakýkoliv obsah (např. osobní údaje, informace o zakázkách), máme za to, že máte právo jakýkoliv takový obsah nahrát a máte vyřešena veškerá práva třetích osob. Pokud nám tímto vaším jednáním vznikne škoda, můžeme ji po vás chtít uhradit.
 6. Na naše webové stránky, aplikaci, grafiku či další obsah se vztahují autorská práva. Jejich porušení monitorujeme a právně řešíme.

4. Platební podmínky

 1. Cena za poskytování služby se řídí platným ceníkem. 
 2. Aktuální ceník je dostupný na webových stránkách www.timoty.cz/cena. Závazná je jeho aktuální podoba v momentě aktivace služby, případně v momentě prodloužení poskytování služeb.
 3. Cenu jde uhradit bezhotovostně kartou online nebo převodem.
 4. Při provádění platby postupujte podle případných uvedených instrukcí u jednotlivých způsobů plateb.
 5. Cena je uhrazená okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Do té doby vám nemusíme využívání služby umožnit.
 6. Pro každou platbu vám vystavíme daňový doklad, který bude splňovat požadavky daňových a účetních předpisů. Daňový doklad vám pošleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při své registraci, případně ji máte uvedenou ve svém účtu.
 7. Jsme plátci DPH.

5. Ukončení služby

 1. Využívání Timoty můžete do budoucna kdykoliv ukončit, stačí se nám ozvat na e-mail: info@timoty.io nebo uzavřít účet v uživatelském rozhraní. V případě ukončení předplacené služby ale nemáte nárok na vrácení již zaplacené ceny ani její části. 
 2. Pokud budete v prodlení s úhradou platby, které bude delší než 14 dní, můžeme vám službu (a uživatelský účet) omezit nebo zrušit bez předchozího upozornění.
 3. Službu můžeme omezit nebo zrušit (odstoupením od smlouvy) bez nároku na vrácení zaplacené ceny, pokud:
  • ji využíváte k protiprávním účelům nebo způsobem proti dobrým mravům,
  • jí porušujete práva třetích osob,
  • podstatným způsobem nebo opakovaně porušujete naše smluvní podmínky,
  • porušujete právní předpisy,
  • neoprávněně využijete znalost o myšlenkách a principech, konfiguraci nebo použitých metodách, na kterých je aplikace Timoty založena.
  • Omezení nebo odstoupení můžeme provést ihned, bez předchozího upozornění. Odstoupení nemá vliv na vaši povinnost zaplatit cenu za službu, kterou jsme vám zčásti nebo zcela poskytli. Odstoupení také nemá vliv na vaši odpovědnost za škodu, včetně nemajetkové újmy.
 4. Poskytování služby máme právo ze závažných důvodů ukončit, a to po předchozím písemném upozornění, které vám zobrazíme v uživatelském rozhraní nebo vám toto upozornění zašleme e-mailem. Taková situace může nastat například v případě ukončení provozu naší služby.
 5. Po ukončení poskytování služby veškerý váš nahraný obsah ponecháme v záloze po dobu 6 měsíců. Na toto však není právní nárok. Pokud se pro návrat do služby nerozhodnete, obsah poté odstraníme, pokud se nedomluvíme na jiném postupu.

6. Náhrada škody

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že je vaší odpovědností a tudíž že neodpovídáme zejména za to, že:
  • jste neměli právo do služby nahrát příslušný obsah (a to zejména z hlediska ochrany osobních údajů, vlastnického práva, autorského práva, nekalé soutěže, apod.);
  • nahraný obsah zasahuje do práv třetích osob;
  • nahraný obsah a práce s ním je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.
 2. Náš web, aplikace, služba a tedy i klientský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob nebo v případě výpadku služeb třetích stran nebo jiných událostí, které mohou být i na naší straně. V případě těchto odstávek neodpovídáme za případné škody. Vždy je však obratem řešíme. Pokud bychom sami způsobili výpadek služby po dobu delší jak 72 hodin, poskytneme vám přiměřenou slevu. Vedle této slevy ale žádné další odškodnění platit nebudeme.
 3. O plánovaných větších odstávkách vás budeme informovat v uživatelském účtu.
 4. Fungování naší služby závisí také na správném fungování služeb a zařízení třetích stran. Toto nemůžeme ovlivnit a proto, pokud díky třetím stranám nebude řádně fungovat naše služba, neneseme za toto odpovědnost.
 5. Myslete také na to, že v případě, že obsah vašeho účtu zpřístupníte třetím osobám, může dojít k užití tohoto obsahu třetími stranami. Ani za toto nemůžeme nést odpovědnost. Držte svá data v bezpečí. 
 6. Data a obsah zálohujeme. Přesto si zálohujte data i na vlastním uložišti. Pokud vás o to požádáme, předejte nám zálohu či přístupy, abychom mohli v případě nutnosti vaše data obnovit.
 7. Pokud nám bude vaším porušením těchto podmínek způsobena škoda, zavazujete se ke spolupráci na snížení této škody a dále k odškodnění, a to včetně nemajetkové újmy.

7. Odpovědnost za vady

 1. Pokud máte za to, že služba, za které jste nám zaplatili, má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), můžete uplatnit reklamaci v souladu se zákonem. Pokud je vada odstranitelná, můžete se domáhat nápravy anebo přiměřené slevy. Pokud vadu odstranit nejde, můžete chtít přiměřenou slevu. 
 2. Reklamaci uplatněte na e-mail: reklamace@timoty.io
 3. K reklamaci, prosíme, uveďte popis závady, jakého účtu se závada týká a jak si přejete reklamaci vyřídit. Podíváme se na to.
 4. Pokud nám nahlásíte výpadky služby, máte při jejich řešení povinnost s námi komunikovat, reagovat na naše zprávy a dotazy, poskytnout nám informace a přístupy, které potřebujeme k vyřešení problému, bezodkladně, nejpozději do 2 dnů.
 5. Vezměte na vědomí, že neneseme odpovědnost za potíže se službou, které jsou na vaší straně. Tam patří nesprávný zásah vás nebo vámi pověřených osob, služeb třetích stran, napadení serveru, hostingu, výpadky internetu, nefunkční technické vybavení, nefunkční operační systém či program apod.

8. Závěrem

 1. Službu poskytujeme elektronicky, a tak s vámi budeme elektronicky také komunikovat. Proto pokud bude právní řád vyžadovat některé právní jednání písemně, budeme za písemnou formu považovat i komunikaci e-mailem nebo prostřednictvím Timoty rozhraní. Doručení nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou e-mailovou adresu adresáta nebo zobrazením zprávy v rozhraní. Vaše oficiální e-mailová adresa je ta, která je uvedená ve vašem uživatelském profilu.
 2. Pro poskytnutí služby potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje. V rámci poskytnutí našich služeb budeme také zpracovávat osobní údaje, kterých jste tzv. správci. Součástí těchto podmínek je tedy i zpracovatelská smlouva v příloze.
 3. Rozhraní a službu můžeme kdykoliv upravovat, a to bez předchozího upozornění, a to i v případě, kdy mezi námi existuje smluvní vztah. Pokud taková změna zahrnuje i změnu řešení na vaší straně, je pro správnou funkčnost potřeba, abyste takovou změnu aplikovali. Pokud změnu neaplikujete, neneseme odpovědnost za správné funkce našich služeb. Pokud by se měla změna dotknout i těchto podmínek, uplatní se bod níže.
 4. Tyto podmínky můžeme v nezbytném rozsahu měnit, a to hlavně kvůli změně zákonů nebo funkcí Timoty. O větších změnách vás budeme informovat e-mailem, a to alespoň jeden měsíc před zamýšlenou účinností změny. Nesouhlas se změnou můžete vyjádřit po přihlášení do rozhraní Timoty, kde budete na změnu upozorněni. Pokud do jednoho měsíce od oznámení nevyjádříte nesouhlas, bude v používání Timoty za nových podmínek pokračováno. Pokud dáte najevo svůj nesouhlas, po uplynutí předplacené služby bude náš smluvní vztah ukončen. Vyjádření nesouhlasu nemá vliv na splnění předchozích nesplněných závazků.
 5. Tyto podmínky se řídí českým právním řádem. 
 6. Ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku nepoužijeme.
 7. Jazykem komunikace je český, případně anglický jazyk.
 8. Nemůžete žádná práva a nároky vůči nám bez našeho souhlasu postoupit na třetí stranu.
 9. Pro případné spory jsou příslušné české soudy podle sídla poskytovatele služby Timoty.

Příloha:

Zpracovatelská smlouva

 1. Timoty může pro klienta zpracovávat osobní údaje, které jsou umístěné ve Timoty nebo ke kterým má Timoty přístup z důvodu vývoje/zdokonalování/údržby služby pro klienta.  Jsou to nejčastěji zaměstnanecké / zákaznické/ dodavatelské údaje jako jméno, příjmení, fotografie, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), docházka, spokojenost s kvalitou služeb, či další údaje, které uživatelé do Timoty nahrají. 
 2. Timoty osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování své služby, pokud se nedomluvíme individuálně jinak. Údaje bude Timoty pro klienta zpracovávat po dobu poskytování svých služeb, ve kterých jsou data umístěna. Data jsou ve správě klienta a Timoty s nimi pracuje na základě jeho pokynů, případně na základě pokynů orgánů veřejné moci (na základě právních předpisů).
 3. Timoty přijalo maximálně možná technická, organizační, bezpečnostní a další opatření, která zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání. 
 4. Timoty zajistilo, aby zaměstnanci a jiné osoby pověřené ke zpracování údajů zpracovávaly údaje jen v rozsahu a za účelem plnění smlouvy a podle právních přepisů. 
 5. Timoty se zavazuje na výzvu klienta opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit osobní údaje (v rámci funkcionalit služby).
 6. Timoty bude při plnění povinností podle nařízení GDPR postupovat s odbornou péčí.
 7. Timoty smí do zpracování osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele, a to zejména poskytovatele marketingových a IT služeb potřebných a aktuálně dostupných na trhu pro účely údržby, provozu a vývoje Timoty produktů a služeb, kteří splňují normy stanovené Evropskou unií, a to bez dodatečného výslovného konkrétního povolení klienta. 
 8. V případě implementace jiné služby do Timoty produktu bere klient na vědomí a souhlasí s tím, že data bude zpracovávat poskytovatel takového služby (třetí strana) podle svých provozních podmínek.
 9. V případě ukončení poskytování Timoty služby, ve které jsou osobní údaje umístěné, Timoty přestane osobní údaje aktivně zpracovávat a nejpozději po 90 dnech vymaže existující (zálohovací) kopie, pokud právní předpisy nevyžadují jejich ponechání (například z důvodu trestního řízení apod.) 
 10. Timoty se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru nebo jiným oprávněným osobám. Timoty zajistí, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost Timoty trvá i po skončení naší spolupráce.
 11. Timoty vám poskytne možnost přiměřeného auditu pro doložení toho, že splňuje svoje povinnosti týkající se zpracování. V takovém případě je potřeba dohodnout termín auditu neméně 30 dnů předem, audit nesmí zasahovat do provozu Timoty a náklady, které jsou s auditem spojené, hradí klient.
 12. Timoty je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení naší spolupráce.
crossmenu